Даруухан жаргалай нангин сэсэг

Даруухан жаргалай нангин сэсэг
Зүрхэндэм бадарна шамаяа hанан,
Шэдитэ зулын алтанхан галдал
Yнгэрhэн хаhым элирүүлэн шэртэн.

Зүрхэео даража hуранхай намда
Юртэмсын заяа шалгалта болоош,
Сэдьхэлэйм гуниг дуунуудайм охин
Тэбэреэн соошни мартагдан үршөө.

Хэзээдэш ерэхэ үүрэй сайхада
Энхэрэн шамаяа hанан ябахаб,
Даруухан жаргалай нангин зула
Этигэн гамнан бадаруулан байхаб.

Добавить комментарий