Обоо тахиха гурим

Ямаршье хүндэ уйдхарта гашуудал гү, али баяр ёhололой ушарай болоо haa, ухаан бодолоймнай досоо түрэл нютаг түрэhэн дайда, эхэ эсэгэ hанагдадаг. Тиимэhээ хүн бүхэн үглөөнэй сайhаар сэржэмээ үргэхэдөө, тоонто нютагайнгаа эзэд ба сахюуса бурхадаа дурдажа үргэдэг гээшэ.

Бидэ хүн түрэлтэн Эхэ байгаалитаяа хамта нэгэ үндэhэтэй, тэжээлтэй, hахюуhатай hэн тула тэрэнэй таhаршагyй хубинь юмди. Тиимэhээ обоо, үргэлтэ газарнуудаа тахижа, байгаалияа арюун сэбэр байлгаха, тэрэнэй сахин хамгаалха гэжэ оролдонобди. Түрэл дайдадаа, тахилгата обоодоо ерэхэдээ, сэдьхэл бодолоо тэгшэрүүлхэhээ гадуур элинсэг хулинсагуудайнгаа сахижа ябаhан газар дайдын эзэдтэ үргэл хэжэ, обоогой алтан шэрээ дээрэ сэржэм, хун сагаан хонин төөлэй, сагаан эдеэнэй табагай дээжэнүүд табигдадаг, мүнгэн, зуруул, орооhо гурбан ехэ сэржэмэй дээжэ үргэдэг гэжэ хүн бүхэндэ мэдээжэ. Харин тиихэдэ hүp hүлдынгөө хирэгүй байхын тула хии мориёо хиидхэжэ, хэшэг буян айладхадаг заншалтай.

Эдэ үйлэнүүдые үйлэдэжэ байхадаа, «Ом-а-хум» гэжэ тарни уншагдаха ёhотой. Тус тарниин гол удха тайлбарилбал: «ОМ» гээшэнь үргэл барисые арьбадхана, «А» гээшэнь юрын зуруул гү, алибаа мүнгэншье haa сабдагуудта аша туhатай юумэн гэхэ гү, али сэржэмынь бэедэ туhатай аршаан болоhон удхатай гэнэ. «ХУМ» гээшэ хорото зүйлнүүдhээ арюудхана.

Обоо тахилгын түгэсхэлдэ мүргэлшэд буян хэшэгэй түлөө, амгалан байдалай аша туhада даллага абадаг. Тииhэнэйнгээ удаа найрай газарта буужа, найр эмхидхэдэг; гол түлэб hyp харбаан, мори урилдаан, бүхэ барилдаан, тиибэшье энээнhээ гадуур хүүгэдтэ мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг. Энэнь ехэ hайн. Ушарынь гэхэдэ, хүнүүд бэе бэеэ улам дүтэ мэдэхэ болодог. Танилсажа, нүхэсэжэ, шэнэ харилсаа холбоо тогтоохо арга болоно.

Дарима ДАШИЕВА

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс