Даши-Дабаа Мункуев. «Эхэ тухай дуун» (хэhэг)

Нойргүй hүнинүүдэйтнай түлөө, hанаа үнөөн боложо үнгэрhэн залуу наhанайтнай түлөө … бултанай түлөө, эхэнүүд, манай мүнхэ дуран, ажабайдалаймнай гэрэл найрамдал, хүлисыт даа хүүгэдээ, hэшхэлгүйхэн хүүгэдээ… Агууехэ Лермонтовэй, Гоголиин, Уитменэй, Банзаровай, Чеховэй, Хемингуэйн, үшөө олон олондо мэдэгдээгүй хүбүүдэй эхэнүүд! Хоёр мянгадахи гурба мянгадахи зуун жэлэй хүбүүдэй эхэнүүд! Би үшөө хэндэшье мэдэгдээгүй тэдэ хүбүүдэй нэгэн танда доро дохиноб, солыетнай дууданаб! Бүхы эхэнүүд, танда мүнхэ алдар!
«Шш-ш!.. Ааляар ааляар нүхэд! Юумэ бү түергыт, аяга табаг бү хангиргыт… Ааляар, ааляар гэнэб танда далайн саагуурхин! Энэ зэрлиг, галзуу хүгжэмөө болюулыт, түмэр түжөө наяруулхаа намдыт! – гэжэ би бүхы эхэнүүдэй зүгhөө хэлэнэб. – Yгы захирнаб! Эхынгээ үгэ дуулаагүй үри бэе гэжэ байдаг юм аал? Мүн таанадшье дуулаха бэшэ гүт, дуулаха бэшэ гүт?.. Шш-ш! Эхэ амаржа байна. Эхэ!

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс