Даши-Дабаа Мункуев. “Бүргэд” (хэhэг)

Бүргэд, буурал, хүсэн түгэлдэр Бүргэд, өөдэнь харбагдаhан годли шэнгеэр, монсойрон сугларhан амиды хүсэн шэнгеэр, залинта аадарай үүлэн шэнгеэр агаарые хаха эсхэн, эридээр, зориг хүсэл шиидэнгеэр өөдөө хөөрэжэл, хөөрэжэл ябана. Ахирхан жэгүүртэй шубууд аяар тэрэ доро үлэнхэй. Мүнөө тэдэнэй хоролхуу эшхэрээн, шомшороон дуулданагүй, гансал Бүргэдэй далинуудай дэбисын хүүеэн-hалхин шуухирна… Аяар дээгүүр аадарай үүлэд уhан далай шэнгеэр орьёлон бусална, алтан зэбэнүүд зуралзана, тэнгэриин хэнгэрэг нэернэ… Хүсэтэйнүүдые хүсэтэйнүүд угтадаг лэ!

Хаанабши даа, Бүргэд? Хайшаа, хайшаа иитэрээ дүүлинэбши? Юу бэдэрнэбши? Ямар зүрхэн сээжэдэш сохилноб? Тэндэ, тархи эрьемэ үндэртэ, галзуу, зэрлиг хүсэнүүдэй дунда гансаарандаш аймшагтай бэшэ гү? Айдаhатай бэшэ гү? Би шамайе харанагүйб. Тиибэшье би шинии дүүлин ошоhон эхишье, эсэсшьегүй огторгой өөдэ шэртэн зогсоноб. Тэндэ hалхи шуурган, агуу хүсэнүүд орьёлон байдаг гэжэ би мэдэнэб. Тэндэ хэтэдээ хүйтэн, хэтэдээ тунгалаг гэжэ, ахир амитадай хорото энеэдэн тэндэ хэзээдэшье хүрэхэгүй гэжэ би мэдэнэб. Шамда атаарханаб…

«Буурал Бүргэд, далита нүхэрни! Намда жэгүүрэйнгээ хахадыеньшье үгөө hаашни мүн бишье баhа омог дорюунаар хашхараад, сэнхир үндэр өөдэ дүүлин ошохол hэм! Оршолонто газарhаан хулжаншьегүй, ондоо юртэмсэ бэдэрэншьегүй, гансал ухаан хүсэлтэеэ урилдан ябахадаа, хоротой энеэдээр hарииhан нюурнуудые, хоб-жэб зөөhэн уралнуудые, баhанги муухайгаар хёлойhон нюдэнүүдые хэзээдээшье харахагүй hэм. Шамтаяа, Бүргэд, үнэн нүхэр шамтаяа үүлэд дээгүүр ниидэн ябахадам, холын субад одонууд холшороор эмнин уряалхал hэн…

Бүргэд, буурал хүсэн түгэлдэр Бүргэд! Ниидэ, ниидэ өөдөө! Дээрэшни эхишье, эсэсшьегүй замби, мүнхэ ниидэлгэн!.. »

Нангин арюун бодолоо, наhанайнгаа найдалые, мэхэлэгдэhэн дураяа, шэнхинээдүй энеэдэнэйнгээ хонгёое, уйлагдаагүй нёлбоhонойнгоо гашууниие…бултыень, бултыень, Бүргэд, шинии хойноhоо ниидхүүлхэб. Тиигээд өөрөө эндээ үлэхэм даа. Хамаагүй, турлаагууд хаагалалдаг, элеэ инсагаалаг, шаазгай шаханаг, шара шубуун энеэг, би шамдаал адли, Бүргэд, омог ябахаб!

Баяртай, Бүргэд! Баяртай, далита нүхэрни!

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс