Зандан Жуу

Бэшэмэл домогой ёhоор Зандан Жуугай хүрэгые 2600–гаад жэлэй саана Бурхан багшын энэ дэлхэй дээрэ мэндэ ажаhууhан сагта элитэ Тогоологсон Бурханай дүтын шаби Мауддгадьянын (Молон тойной хүтэлбэри доро 32 урашуул) Мауддшуул зандан модоор бyтээгээ юм. 20 зуунай эхеэр Хитадта Ихэ туань гэгшэдэй («боксернуудай» буhалгаанай үедэ Бээжэн (Пекин) хотоhоо Утайн орондо (шүтээнэй ехэ газар) асарагдаhан байгаа. Тэндэhээ Эгэтын дасанай Эрдэни Соржо лама Зандан Жуугай хүрэгые дасанайнгаа ламанар, жиндаагуудай үргэлэй мүнгөөр худалдажа абаад, нютагтаа залаhан байна.

Эгэтын дасанда заларжа hууhан сагhаань Зандан Жууда мүргэхэеэ гансашье Ярууна, Хори, Хэжэнгын зон бэшэ, харин бүхы Буряадай hүзэгшэд зорижо ерэдэг болоо hэн. Дасанай хаагдахын урда тээ 1935 ондо Зандан Жуу Улаан-Yдэ асарагдажа, хаагдаhан Одигитриин сүмэ соо түхеэрэгдэhэн шажанда эсэргүүсэлгын музейдэ (удаань Буряадай түүхын музейн хадагаламжын газар) хадагалагдаhан байна.

1991 оной сентябриин 25-да Зандан Жуу Эгэтынгээ дасанда бусаагдаа hэн. Харин тээ урда тээнь, Буддын шажанай Россин гүрэнэй зүгhөө баталагдаhаар 250 жэлэй ойн баярай үедэ Гэгээн түрэлтэ Далай лама Зандан Жуудаа мүргэжэ, адис арюудхажа абажа залараа бэлэй. Олон hүзэгшэд, аяншад агуу шүтээндэ мүргэхэеэ ерэдэг болоhон байна. Зандан Жуу бүхы дэлхэйн бурхан шажантанай эрхим нангин шүтээн болоно.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс