Ивалгын дасан

Ивалгын дасан Буряад ороноймнай түүхэдэ сэгнэшэгүй ехэ үүргэ дүүргэнэ. Дэлхэйдэ үзэгдөөгүй дайнай hүүлээр 1946 ондо энэ дасан баригдаhан юм. Бүлэг ламанар Хайдаб габжын габьяа үүсхэлээр мүн дээдын засагай захиралта зүбшөөлөөр дайнай дүүрэмсээр дасан нээхэ ябуулга эхилhэн юм. Бүхы тээhээ хамтаржа, тон ехэ оролдолго гаргажа дасан тайлдаhан түүхэтэй. Тиин үндэр наhатай Хайдаб габжа ударигдашатай түрүүшын хурал бүри 1945 оной декабриин 12-то хамбын шэнэ дасанда үнгэрөө юм. Харин 1946 оной эхеэр шэнэ дасанда Сагаан hарын хурал боложо, hүзэгшэдые баярлуулаа.

Тэрээшэлэн Янгаажан дасанай габжа ламанар Жамьянай Ринчин, Доржын Ширап-Жамса, Сартуул-Булагай дасанай габжа Дармын Лубсан-Нима болон бусад сүлэлгын газарhаа табигдажа, Ивалгын дасанда залагдаба. Тэрэл оной май hарын хорёодоор Дээдэ Онгостойдо ламанар, hүзэгтэнэй ехэ суглаан зарлагдажа, СССР-эй Буддын шажантанай түб захиргаан hунгагдажа, тэрэнэй түрүүлэгшээр Бандида хамба ламаар Дармын Лубсан-Нима (Дармаа хамба) баталагдаба. Энэ ушараар Дээдэ Ивалгада ехэ найр болоо hэн.

Ехэ Согшон дуган, Сахюусадай дуган, Майдари дуган, Чойро дуган, Диваажан дуган бии юм. Дасанай 55 жэлэй ойн баярай үдэр хоёр ехэ шүтөөн арамнайлагдаа – Жуд дуган ба Чойнпрол дуган.

Дасан болбол гансал буян хуряахын түлөө бэшэ, харин шажан дэлгэрүүлхын, зониие гэгээрүүлхын, энхэ тайбаниие, эблэрэл найрамдалые мандуулха хэрэгтэ, арадайнгаа оюун ухаанай ёhо заншалые hэргээхэ талаар hүлдэ заяатай. Урда үеынгөө лама хубарагуудай дурасхаалые эды hайханаар хүндэлэн, мүнөө үеын санаартан дасанаа алишье сагhаа дутуу бэшээр хүгжөөнэ, эхэ хамаг амитанай аша туhада саглашагyй ехэ буян хуряана.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс