Джарун Хашорой субарга

Джарун Хашорой субарга хадаа Бурхан багшын (Шигэмуниин) үшөө түрөөдүй байхада, Гашаб (Кашьяпа) бурханай галабта баригдаhан шүтөөн болоно. Гүнзэгы удхаараа иимэ болоно.

Арьяа-бала бүхы амитанда туhалха гэжэ оролдоод, харгы гаргажа, бүхы зониие нигүүлэсхы сэдьхэлтэй болгохо гэжэ, ехэ буян хэhэн байна. Бүхы зон жаргалтай болоо гэжэ найдаад, харахадань, үбшэн зон тэрэл үбдэhэн зандаа, хүгшэн зон наhатай боложо, зоболон дууhаагүй байба. Ехэ гомдожо, нюдэнhөө нулимса дуhаажа, бархирhан юм гэхэ.

Тиигээд Арьяа-бала хоёр нулимсаяа абаад, энэмнишье hаа, хүндэ туhа болог лэ гэжэ сэдьхээд, сүршэжэрхиhэн байгаа. Тэрэ хоёр нулимсань хоёр hайхан басагад боложо түрэhэн байгаа.

Апурна басаган байгаалида аргагүй дуратай байгаа. Сэсэг соогуур сэнгэжэ ябатараа, табан сэсэг таhалжархиhан нүгэлтэй байгаа. Тэрэ нүгэлөөрөө Апурна Непал орондо Шамваара гэжэ нэрэтэй эхэнэр боложо түрэбэ. Тэрэ адуушанhаа, нохойшонhоо, гахайшанhаа, шубуушанhаа дүрбэн хүбүү түрэhэн юм.

Эдэ хүбүүдэйнгээ томо болоходо, Шамваара бүхы зондо хэрэгтэй нангин субарга бариха гэжэ шиидээ. Тиигээд хаанда ошожо зүбшөөл эриhэн байгаа. Хаан «Зай, барииштаа, гэдэргээ харгы үгы», гэжэ хэлэhэн байна. Тиимэ болохолоороо Джарун Хашор гээшэмнай «гэдэргээ харгы үгы» гэhэн удхатай болоно.

Дүрбэн жэл соо барилга хэhэн хойноо Шамваара хүгшэн мордоод, ондоо түбидэ түрэhэн юм. Хүбүүдынь субаргаяа долоон жэл соо барижа дүүргэбэ. Тиихэдэнь бүхы боди саданар, тэнгэринэр сугларжа бүхы Бурхадай, боди саданарай ухаа ниилyyлhэн шүтөөн болоhон юм. Бүтээд байхадань, хүншье hаа, адагуусаншье hаа, бүхы hайн юумэн хүсэлдэг лэ гэhэн тангариг табиба. Дүрбэн хүбүүдшье тангариглаба. Адуушанай хүбүүн хойто наhандаа Түбэд орондо буддын шажан дэлгэрүүлхэ Тисрон Дивзан хаан болохоб гэбэ. Гахайшанай хүбүүн дэлхэй дээрэ Бурхан багшын ном дэлгэрүүлхэ гээд, аргагүй ехэ Шивацо боди сада боложо түрэhэн байна. Нохойшоной хүбүүн Бадма Лёнхобо сэсэг сооhоо түрэжэ, энэ шажаниие аршалжа лама багша боложо түрэхэб гээд, Бадма Самбаава болобо. Дүрбэдэхи, шубуушанай, хүбүүн Вамитишер гэжэ нэрэтэй номой хаан, римбүүшэ боложо, Түбэдтөө, ондоошье оронууудта Бурханай ном дэлгэрүүлhэн намтартай юм.

Энэ түүхэнь түбэд хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн «Джарун Хашорой намтар» гэhэн ном соо найруулагдаhан байдаг. Энэ ном урдань Буряад орондомнай ехээр дэлгэрэнги байгаа. Түбэдэй даяаншад, манай эндэhээ тиишээ зориhон мүргэлшэд «ехэ гороо» хэхэдээ, Непал хүрэжэ, Джарун Хашорой субаргада заатагүй мүргэдэг байhан юм.

Энэ субаргын гол удхань юуб гэхэдэ, бүхы бурхадай ухаан бэлигынь тэрээндэ шэнгэhэн байна. Тиихэдэ хэншье hаа мүргэхэдөө, аргагүй ехэ буянда хүртэдэг, ном үзэхэдөөшье хурса болодог жэшээтэй.

Б.Баяртуев

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс