Буддын шажан Буряад орондо

Буддын шажанай «Даша Чойнхорлин» институт

Россин Федерациин hуралсалай министерство Ивалгын дасанай дэргэдэ «Даша Чойнхорлин» институдта hуралсалай ажал ябуулга эрхилхэ арга олгоhон лицензи үгэнхэй. Энээнэй урда тээ институднай Россин Буддын шажанай Заншалта Сангхын hуралсалай зургаанай статустай байгаа. Мүнөө тэрэ буддын шажанай лама санаартаниие, мүн үндэр мэргэжэлтэй оршуулагшадые, зүүн зүгэй эмшэлгын мэргэжэлтэдые, зүүн зүгэй шэнжэлэгшэдые, буддологуудые, философуудые бэлдэхэ талаар дээдэ hургуули гэжэ баталагдаба.

Манай республикада, Россин бусад регионуудта олон шэнэ дасангуудай нээгдэхэтэй сасуу лама санаартаниие бэлдэхэ асуудал хурсаар табигдаа hэн. Тиигэжэ хэдэн жэлэй саана Ивалгын дасанай дэргэдэ Буддын шажанай «Даша Чойнхорлин» институт нээгдэhэн байна. Институт дүүргэhэн түрүүшын лама санаартан Буряад ороноймнай, Агын Буряадай тойрогой, Тывагай, Хальмагай, Владивостогой, Москвагай, Россин бусад регионуудай дасангуудта, Буддын шажанда hүзэгшэдэй бүлгэмдэ хүдэлжэ байна.

Мүнөө Буддын шажанай дээдэ hургуули юрэл лама санаартаниие бэлдэхэ бэшэ, харин Россида, бүхы дэлхэй дээрэ тогтоhон hуралсалай стандартнуудта зохилдоhон мэргэжэлтэдые бэлдэхэ зорилготой. Илангаяа XXI зуун жэлэй эхиндэ буддын шажантанай hуралсалай шанарые улам дээшэлүүлхэ шухала. Хубарагуудые мүнөө үеын hуралсалай эрилтэнүүдэй хэмжээндэ hургахын тула ехэ оролдолго ябуулагдана.

Энэ институдта Еши-Лодой римбүүшэ түрүүтэй долоон түбэд багшанар заажа байдаг. Тэдэнэр Далай ламатай баталагдаhан хэлсээнэй ёhоор манай эндэ хүдэлхэеэ ерэнхэй. Далай лама Буряад орондо буддын шажанай шэнээр hэргэн хүгжэлтэдэ тон ехэ нүлөө үзүүлнэ.

Энэ институт лицензитэй болоhон ушарhаа hуралсалаа эрхилэн ябуулха ажал ябуулгые мүнгөөр хангаха асуудал республикын бюджедэй ашаар шиидхэдэг болохо гэжэ найдана. Эдэ гаргашанууд ерээдүйдэ hайн hайхан аша үрэеэ харуулха байhаниинь дамжаггyй. Мүн баhа Буряад Республикын Президент, Арадай Хурал, Правительство энэ институдта саг үргэлжэ анхарал хандуулха, туhаламжа хүргэжэ байха гэжэ найдагдана.

Ганжуур лама

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс