Хорюултай тусхай газарнууд

Байгалай эрье шадар олон тоото хорюултай газарнууд, заповеднигyyд ба паркнууд бии юм. Нэрлэбэл, Баргажанай биосфернэ, Байгалай, Байгалай-Ленын (Зүлхэ), Джергиин заповеднигyyд. Эдээнhээ гадна, национальна (үндэhэтэнэй) паркнууд – Прибайкалиин, Забайкалиин, Түнхэнэй. Жэшээлхэдэ, Забайкалиин национальна парк Святой Нос, Ушкан аралнуудай, Шэбэртын тохойн ба Баргажанай шэлэнүүдэй урда хубиие эзэлнэ. Эндэ хүнэй гараар байгаалиин ёhо жама эбдэхэгүй гэhэн хорюулга бии, ганса эрдэм шэнжэлгын, аяншалгын ажал ябуулагдаха ёhотой юм.

Хорюултай газарнуудта тон хомор, үгы боложо байhан 300 гаран элдэб янзын амитан, шубууд болон ногоон ургамалнууд байрладаг ба ургадаг. Эдэнэр бултадаа Буряадай Улаан дэбтэр соо оронхой. Нэрлэбэл, булган, хара хилэн, хара ба боро тохорюунууд, сапсан, холтоhон сэсэг, сиинэй гэхэ мэтэ. Иигэжэ эдэнэр гүрэнэй хиналта ба хамгаалта доро абтаhан гээшэ.

Ургамалнууд, шубуу шонхор, ан амитадаа наринаар хамгаалха нангин булан тохойнууд олошорhоор байглэ!

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс