Байгал далай

Байгал далай – дэлхэйн эгээл гүнзэгы нуур. Далайн гүнзэгы 1637 метр, утань 636 км, үргэниинь 25-hаа 79,4 км хүрэтэр, дунда зэргынь үргэн 48 км болоно. Далайн уhан тон сэбэр, тунгалаг. 40 метр уhанай гүнзэгыдэ хэбтэhэн шулуун элихэнээр харагдажа байдаг. Байгалда 336 гол горхонууд шудхадаг, харин гансал Ангар мүрэн урдан гарадаг. Зоной дунда үргэнөөр тараhан үгэ бии: «Жэлдэ хэды үдэр бииб, тэды гол горход Байгалда шудхадаг». Эгээл үргэн голнуудыень нэрлэбэл: Сэлэнгэ, Баргажан, Эрхүү, Дээдэ Ангар, Турка. Январь hарын янгинама хүйтэндэ далай хүрэжэ, май hарын hүүлээр мүльhэнhөө сүлөөрдэг.

Ургамал болон амитадаар Байгал далай тон баян. Жэшээнь, 1800 гаран янза бүриин ургамал болон амитан үзэгдэдэг. Иимэ баян нуур дэлхэй дээрэ ондоо үгы юм. Жэл бүри эрдэмтэд шэнэ шэнэ түхэлнүүдые нээдэг. Эгээл мэдээжэ Байгалай амитад суута омоли ба хаб загаhан гээшэ. Дабhатай далайн уhанда амидардаг эдэнэр ямар аргаар дабhагүй нуурта үдэбэ гээшэб гэhэн асуудалда мүнөөшье болотор эрдэмтэд харюу бэдэрhээр лэ байна. Байгал далайда тоhон жараахай загаhан ажамидардаг. Энэ загаhан хаш арhагүй, доторынь нэбтэ харагдадаг. Загаhад гансал түрьhэ хаяжа үдэдэг, харин тоhон жараахай загаhан хюурhалдаг. Яахадаа тиинэ гээшэб?

Далайн ехэ олон нюуса баялигай тайлбарилагдаагүй зүйлнүүдтэ эрдэмтэд харюу олоогүй байhаар. Ерээдүй сагай шэнжэлэгшэд эдэ асуудалнуудта харюусаха бэзэ гэжэ хүлеэгдэнэ.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс