Зэдын аймагай Инзагата нютагта

Зэдын аймагай Инзагата нютагта
Зэдэлэн үнгэрбэл үнжэгэн наhамни,
Залуухан хаhанайм үелhэн нүхэдни —
Залиршагүй наранай туяанууд мэтэ.

Далита харгыдам зэргэлэн алхалhан,
Дахуулан дэлхэй руу абаад ерэhэн,
Дара эхын захяагаар үргэжэ ябаhан
Дүүнэрни — сэдьхэлэйм баялиг хүсэ.

Бурханай оронhоо суранзан мэтэ
Бүүбэйлэн hанааем татажа абаhан
Бууралхан тоонтодом хүлеэн байhан
Булагай адагтал — эжы абам.

Түрүүшым дуранай түүдэг галхан
Түмэн жэлдэ түбхинэн hууhан
Түүхэеэ сугтаа дабан гараhан
Түхэреэн табисуурайм хани нүхэр.

Алтанхан дэлхэйдэ аялга дуугым
Аажамхан таладаа нягтаар дабтаhан
Амрагхан гансым изагуур дааhан
Амгалан байдалайм ирагуу найдал.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Булжамуур

Этигэл дүүрэн зүрхэндэмни
Сэлмэг тэнгэри гэрэлтүүлэн
Сэсэгтэ баглаа хизаартамни
Сэнгэлиг булжамуур жэргэнэл.

Зэрэлгээтэ сэнхир хада уулым
Зэдэлүүлэн хонгёо дуунуудаараа
Зэдымни сахилзаата үлгы соо
Зэндэмэни болоhон шубуухай.

Эмнигхэн борохон тала дайдым
Энхэргэн hайхан аялгаараа
Эдирхэн наhанайм хүгжэмые
Элирүүлэн сэдьхэлым уяруулна.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Һанаа бодолойм сэлмэг туяа

Һанаа бодолойм сэлмэг туяа
Төөриhэн хубиин шэдитэ хаяа
Yе сагай забhарhаа гэнтэ
Дуудан татан хүлеэн байнал.

Зүүдэндэм ерэhэн хара нохой
Залуудаа илажа гараа бэлэйб,
Заншалаа мэдэнгүй гарзаглажа,
Захяаеынь ойлгонгүй мунхяа юм гүб?

Сэдьхэлэйнгээ тэгшэ харгы замаа,
Наhанайнгаа илдам ушар заяа,
Мүнхэ тэнгэриин үндэр захяа
Альгандаа абажа шадаха юм гүб?

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Сансарын хүрдын эрьесээдэ

Сансарын хүрдын эрьесээдэ
Урдамал сагай хүбэнөөндэ
Түмэн жэлэй хабсагайдал
Тогтошоод гэнтэ зогсоноб.


Һанаа бодолдом орогдоогүй,
Сэдьхэлэйм оёорто үзэгдөөгүй
Шэдитэ замай түбхинөөндэ
Хонхын соносхол дууданал.

Мүнхэ сэнхир тэнгэриин,
Талада гансахан хасууриин,
Бурин-хан баабайнгаа дууеынь
Yргэн абаха хүсэтэй гүб?

Табисуурта энэ юртэмсые
Табатайдал үзэн миhэрнэб,
Талын борохон булжамууртал
Огторгойн зам руу шэртэнэб.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Түрэл hайхан Инзагата нютагаа

Түрэл hайхан Инзагата нютагаа
Бөөмэйлэн зүрхэндөө абан ябанаб,
Yндэр наhата Бурин-Хан баабайгаа
Yдэр бүри зальбаран hананаб.

Холын харгыта заяа сэдьхэлээ
Тэгшэлэн заhаха сагни ерэбэл,
Угай сүлдэ шэдитэ захяагаар
Татан абаха үемни мандабал.

Табисуурни тиимэхэн байгаа юм гү,
Альгадуулан гэнтэ мэдээ орооб,
Сансарын хүрдэ эрьюулэн үзэжэ
Уйдхарай далайн орьёл болооб.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Привиделось мне в полусне, в полумраке

Привиделось мне в полусне, в полумраке,
Что темная сила, не черная, просто пыль,
Вдруг вырвала с дочкой тебя из моих объятий.
Мне не было больно. Просто потери факт.

Настигло позднее, когда ты признался сам.
Я знаю, что не было права чего-то ждать.
Все знаю и все понимаю, но все же никак
Тебе рассказать не могу, что что-то не так. 

Что движет тобою, какой заговор-приворот?
Тебе б не спешить, и дать себе время пожить.
Полгода иль год переждать, пережить,
Подумать еще раз и все хладнокровно решить. 

А в жизни, как в песне, все ещё впереди,
И будут рассветы, закаты и счастье любви,
Когда все запуталось, можно уже не спешить,
И дать себе время подумать, а может забыть.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Жить, страдать, надеяться и верить

Жить, страдать, надеяться и верить
В этой жизни всем нам суждено,
Отчего же некоторым людям
Больше всех судьбой отведено?

Оттого ли что душа ранима
И тонка неведомая нить,
Что ведет к мирам неизмеримым
И к пространствам времени в полёт?

Отчего не принимает сердце
Здравый смысл и логику вещей?
Оттого ли, что любовь на свете
Выше всех надуманных идей?

Жить, страдать, надеяться и верить,
Полюбить без видимых причин,
Петь о безысходности и вере,
Доверять и просто пережить.

Мне судьба дала талант надежды,
Лирой музы стала вновь любовь,
Нежностью моей была воспета
Безответных чувств святая кровь.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс